គាំទ្រ

កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម

  • កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម

    កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងសម្រាប់ដំណើរការ PSA អ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ការយកចេញនូវសមាសធាតុ C1/C2/C3/C4/C5 នៅក្នុងស្តុកអាហារ ការដកបារតនៅក្នុងការបន្សុតឧស្ម័នធម្មជាតិ។